FNs BÆREKRAFTSMÅL

Vi i HOME har valgt og snakke om tre av FNs 17 Bærekraftsmål. Vi har valgt og gjøre dette for det er 17 mål som er viktige for at vi på jorden skal klare og ta vare på vår planet og helse. Vi valgte og fokusere på tre mål vi mener har en sammenheng med vårt arrangement og visjon. De vi har valgt er God Helse, Ansvarlig forbruk og produksjon og å stoppe klimaendringene.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

God Helse er mål nummer tre. Dette målet for FN er å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

Hva vi anser som god helse, kommer an på forskjellige faktorer. Faktorer som alder, miljø og personlighet. God Helse oppleves forskjellig fra individ til individ. Personer som har samme sykdom eller lignende kan oppleve dette helt ulikt. Noen tilpasser seg fortere eller annerledes. Noen finner løsninger og føler mestring bedre enn andre. At alle kan leve friske og sunne liv er en forutsetning for å oppnå bærekraftig utvikling. Det er gjort store framskritt i arbeidet med å øke forventet levealder, og minske mødre- og barnedødelighet i verden.

For at dette bærekrafts målet skal nås, kreves det likevel en massiv innsats de neste 15 årene. En rekke alvorlige sykdommer må utryddes, og andre store helseutfordringer må håndteres, spesielt i U land.

Ansvarlig forbruk og Produksjon er mål nummer 12. Dette målet handler om å sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. Bærekraftig produksjon innebærer å minske ressursbruk, miljøødeleggelse og klimagassutslipp når en lager en vare. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer, og øke livskvaliteten til mennesker på jorda. I dag forbruker vi mer enn hva som er miljømessig bærekraftig. For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må også hver enkelt forbruker endre livsstil.

For å oppnå dette målet har statene blant annet blitt enige om å:

  • Halvere mengden mat vi kaster hver dag.
  • Minske sløsing og kasting blant annet ved å resirkulere og bruke om igjen.
  • Følge internasjonale planer for hvordan man skal kvitte seg med giftig avfall på riktig måte for å beskytte lufta, vannet og jorda.
  • Sørge for at alle i verden får informasjon om bærekraftig utvikling og mulighet til å leve miljøvennlig.

Stoppe Klimaendringene er mål nummer 13. Målet om å stoppe klimaendringene legger vekt på at vi må handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. Klimaendringer er et globalt spørsmål og kjenner ingen landegrenser. Derfor må vi også finne globale løsninger. I tillegg til å kutte i utslipp og fange og lagre CO2, må det satses langt mer på fornybar energi og annen ren energi.

De aller viktigste tingene er det altså myndighetene kan regulere og bestemme, men hver enkelt individ og din familie kan også gjøre små ting som hjelper blant annet:

  • Bruk bilen mindre
  • Ikke fly så ofte
  • Spis mindre kjøtt
  • Resirkuler plast, papir og organisk avfall
  • Slå av lyset når du går ut av et rom
  • Slutt å kjøpe ting som ødelegger regnskogen (f.eks. palmeolje)

For å lære mer om de andre målene kan du gå inn på denne linken: https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal